Personali koolitus

Üldine eesmärk

1. Tugevdada ettevõtte tippjuhtide koolitust, parandada operaatorite ärifilosoofiat, avardada nende mõtlemist ning parandada otsustusvõimet, strateegilist arenguvõimet ja kaasaegset juhtimisvõimet.
2. Tugevdada ettevõtte keskastme juhtide koolitust, parandada juhtide üldist kvaliteeti, parandada teadmiste struktuuri ning parandada üldist juhtimisvõimet, innovatsioonivõimet ja teostusvõimet.
3. Tugevdada ettevõtte professionaalse ja tehnilise personali väljaõpet, parandada tehnilist teoreetilist taset ja kutseoskusi ning tõhustada teadusliku uurimis- ja arendustegevuse, tehnoloogilise innovatsiooni ja tehnoloogilise ümberkujundamise võimalusi.
4. Tugevdada ettevõtte käitajate tehnilise taseme väljaõpet, parandada pidevalt ettevõtjate äritaset ja tegevusoskusi ning tõsta võimet rangelt täita tööülesandeid.
5. Tugevdada ettevõtte töötajate haridust, parandada töötajate teaduslikku ja kultuurilist taset kõigil tasanditel ning tõsta tööjõu üldist kultuurilist kvaliteeti.
6. Tugevdada juhtimistöötajate ja tööstusharu töötajate kvalifikatsiooni väljaõpet kõikidel tasanditel, kiirendada sertifikaatidega töötamist ja ühtlustada juhtimist.

Põhimõtted ja nõuded

1. Pidage kinni nõudmisel õpetamise ja praktiliste tulemuste otsimise põhimõttest. Vastavalt ettevõtte reformi ja arengu vajadustele ning töötajate mitmekesistele koolitusvajadustele viime läbi rikkaliku sisu ja paindlike vormidega koolitusi erinevatel tasanditel ja kategooriates, et suurendada hariduse ja koolituse asjakohasust ja tõhusust ning tagada koolituse kvaliteet.
2. Pidage kinni sõltumatu koolituse põhimõttest ja lisavälise komisjoni koolitusest. Integreerida koolitusressursse, luua ja täiustada koolitusvõrgustikku, mille peamine koolitusbaas on ettevõtte koolituskeskus ning väliskomisjonide koolitusbaasina asuvad naaberkolledžid ja ülikoolid, mis põhinevad sõltumatul koolitusel põhikoolituse ja regulaarse koolituse läbiviimiseks, ning viia läbi sellega seotud erialast koolitust välismaiste komisjonide kaudu.
3. Järgige kolme rakendamispõhimõtet: koolitada personali, koolituse sisu ja koolituse aega. 2021. aastal peab tippjuhtide ärijuhtimise koolitusel osalemiseks kogunenud aeg olema vähemalt 30 päeva; keskastme kaadrite ja professionaalse tehnilise personali ärikoolituse jaoks kogunenud aeg peab olema vähemalt 20 päeva; ja personali üldkasutatavate oskuste koolitamiseks kogunenud aeg ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Koolituse sisu ja meetod

(1) Ettevõtte juhid ja tippjuhid

1. Arendage strateegilist mõtlemist, täiustage ärifilosoofiat ning parandage teaduslike otsuste tegemise ja ärijuhtimise võimalusi. Osaledes tipptasemel ettevõtlusfoorumitel, tippkohtumistel ja aastakoosolekutel; edukate kodumaiste ettevõtete külastamine ja õppimine; osalemine tuntud kodumaiste ettevõtete vanematreenerite tipptasemel loengutes.
2. Haridusastme koolitus ja kvalifikatsioonikoolituse harjutamine.

(2) Keskastme juhtimiskaadrid

1. Juhtimispraktika. Tootmise korraldamine ja juhtimine, kulude juhtimine ja tulemuslikkuse hindamine, personalijuhtimine, motivatsioon ja kommunikatsioon, juhtimiskunst jne Paluge ekspertidel ja professoritel tulla ettevõttesse loenguid pidama; organiseerida vastavat personali eriloengutel osalemiseks.
2. Kõrgharidus ja erialaste teadmiste koolitus. Julgustada aktiivselt kvalifitseeritud keskastme kaadreid osalema ülikooli (bakalaureuseõppe) korrespondentskursustel, eneseeksamitel või osalema MBA ja muudes magistriõppes; korraldada juhtimise, ärijuhtimise ja raamatupidamise professionaalse juhtimise kaadreid kvalifikatsioonieksamil osalemiseks ja kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks.
3. Tugevdada projektijuhtide koolitust. Sel aastal korraldab ettevõte jõuliselt täiendus- ja reservprojektide juhtide rotatsioonikoolitust ning püüab saavutada rohkem kui 50% koolitusalast, keskendudes nende poliitilise kirjaoskuse, juhtimisvõime, inimestevahelise suhtlemisvõime ja ärivõimekuse parandamisele. Samal ajal avati kaugõppe kutsehariduse võrgustik "Global Vocational Education Online", et pakkuda töötajatele rohelist kanalit õppimiseks.
4. Laiendage oma silmaringi, laiendage oma mõtlemist, omandage teavet ja õppige kogemusest. Korraldage keskastme kaadrid, et uurida ja külastada partiidena üles- ja allavoolu ettevõtteid ning nendega seotud ettevõtteid, et saada teavet tootmise ja käitamise kohta ning õppida edukatest kogemustest.

(3) Professionaalsed ja tehnilised töötajad

1. Korraldage professionaalsed ja tehnilised töötajad, kes õpivad ja õpivad täiustatud kogemusi sama valdkonna arenenud ettevõtetes, et laiendada nende silmaringi. Aasta jooksul on plaanis korraldada üksuse külastamiseks kaks personalirühma.
2. Tugevdada väljamineva koolituse personali ranget juhtimist. Pärast koolitust kirjutage kirjalikud materjalid välja ja andke koolituskeskusele aru ning vajadusel õppige ja edendage ettevõtte sees uusi teadmisi.
3. Raamatupidamise, majanduse, statistika jms spetsialistide jaoks, kes peavad kutsekvaliteedi ametikohtade saamiseks eksamid sooritama, parandades kavandatud koolituse ja eksamieelse juhendamise kaudu kutsenimetuste eksamite sooritamise määra. Insenerispetsialistidele, kes on läbivaatamise teel omandanud professionaalsed ja tehnilised ametikohad, palganud vastavaid professionaalseid eksperte loengute pidamiseks ja parandanud professionaalse ja tehnilise personali tehnilist taset mitme kanali kaudu.

(4) Töötajate baaskoolitus

1. Uued töötajad sisenevad tehase koolitusele
Aastal 2021 jätkame ettevõtte ettevõtte kultuuri koolituse, seaduste ja eeskirjade, töödistsipliini, ohutustootmise, meeskonnatöö ja kvaliteedi teadlikkuse tõstmise koolituse tugevdamist värskelt tööle võetud töötajatele. Iga koolitusaasta ei tohi olla lühem kui 8 klassitundi; meistrite ja praktikantide rakendamise, uute töötajate kutseoskuste koolituse kaudu peab uute töötajate lepingute sõlmimise määr jõudma 100%-ni. Katseaeg on kombineeritud tulemuslikkuse hindamise tulemustega. Need, kes hindamisel läbi kukuvad, vallandatakse ning silmapaistvad saavad teatud tunnustuse ja tasu.

2. Koolitus üleviidud töötajatele
On vaja jätkata inimkeskuste töötajate koolitamist ettevõtte kultuuri, seaduste ja eeskirjade, töödistsipliini, ohutusalase tootmise, meeskonnavaimu, karjäärikontseptsiooni, ettevõtte arengustrateegia, ettevõtte maine, projekti edenemise jms teemal ning iga üksus ei tohi olla väiksem kui 8 klassitundi. Samal ajal viiakse koos ettevõtte laienemise ja sisemiste tööhõive kanalite suurenemisega läbi õigeaegne erialane ja tehniline koolitus ning koolitusaeg ei tohi olla lühem kui 20 päeva.

3. Tugevdada liit- ja kõrgetasemeliste talentide väljaõpet.
Kõik osakonnad peaksid aktiivselt looma tingimused, et julgustada töötajaid ise õppima ja osalema erinevatel organisatsioonilistel koolitustel, et mõista isikliku arengu ja ettevõtte koolitusvajaduste ühendamist. Laiendada ja parandada juhtivtöötajate kutsealast võimekust erinevatele juhtimisalase karjääri suundadele; laiendada ja parandada professionaalse ja tehnilise personali kutsealast võimekust seotud erialade ja juhtimisvaldkondadega; võimaldada ehitusettevõtjatel omandada rohkem kui kaks oskust ja saada ühe spetsialiseerumise ja mitmete võimetega liitliigiks Andeid ja kõrgetasemelisi andeid.

Meetmed ja nõuded

(1) Juhid peaksid sellele omistama suurt tähtsust, kõik osakonnad peaksid aktiivselt osalema koostöös, koostama praktilised ja tõhusad koolituse rakenduskavad, rakendama juhiste ja direktiivide kombinatsiooni, järgima töötajate üldise kvaliteedi arengut, kehtestama pikaajalisi ja üldised kontseptsioonid ning olge proaktiivsed Koostage "suur koolitusmuster", et tagada koolituskava üle 90% ja kogu personali koolituse määr üle 35%.

(2) Koolituse põhimõtted ja vorm. Korraldage koolitus vastavalt hierarhilise juhtimise ja hierarhilise koolituse põhimõtetele „kes juhib personali, kes koolitab”. Ettevõte keskendub juhtide juhtidele, projektijuhtidele, peainseneridele, kõrge kvalifikatsiooniga talentidele ja "neljale uuele" edutamiskoolitusele; kõik osakonnad peaksid tegema tihedat koostööd koolituskeskusega, et teha head tööd uute ja täiendustöötajate rotatsioonikoolitusel ning liittalentide koolitamisel. Koolituse vormis on vaja ühendada ettevõtte tegelik olukord, kohandada meetmed kohalike oludega, õpetada vastavalt nende sobivusele, ühendada väliskoolitus sisekoolituste, baaskoolituse ja kohapealse koolitusega ning võtta kasutusele paindlik ja mitmesuguseid vorme, nagu oskuste õppused, tehnilised võistlused ja hindamiskatsed; Loengud, rollimängud, juhtumianalüüsid, seminarid, kohapealsed vaatlused ja muud meetodid on omavahel ühendatud. Valige parim meetod ja vorm, korraldage koolitus.

(3) Tagada koolituse tõhusus. Üks on kontrolli ja juhendamise suurendamine ning süsteemi täiustamine. Ettevõte peaks looma ja täiustama oma töötajate koolitusasutusi ja -kohti ning viima läbi ebaregulaarseid kontrolle ja juhiseid erinevate koolitustingimuste kohta kõigil koolituskeskuse tasanditel; teine ​​on kiitus- ja teavitussüsteemi loomine. Tunnustust ja preemiaid antakse osakondadele, kes on saavutanud silmapaistvaid koolitustulemusi ning on kindlad ja tõhusad; osakondi, kes ei ole koolitusplaani ellu viinud ja töötajate koolitamises viivitusi, tuleks teavitada ja kritiseerida; kolmas on töötajate koolitamiseks tagasiside süsteemi loomine ja nõudmine koolitusprotsessi hindamise staatuse ja tulemuste võrdlemisel palgaga ja lisatasuga minu koolitusperioodil. Mõistke töötajate enesetreeninguteadlikkuse paranemist.

Tänases suures ettevõtlusreformi arengus, mis seisab silmitsi uue ajastu võimaluste ja väljakutsetega, suudame ainult töötajate hariduse ja koolituse elujõudu ja elujõudu säilitades luua tugevate võimete, kõrgtehnoloogia ja kõrge kvaliteediga ettevõtte ning kohaneda turumajanduse arengut. Töötajate meeskond võimaldab neil oma leidlikkust paremini kasutada ja anda suuremat panust ettevõtte arengusse ja ühiskonna arengusse.
Inimressursid on ettevõtte arengu esimene element, kuid meie ettevõtetel on alati raske sammu pidada. Suurepäraseid töötajaid on raske valida, kasvatada, kasutada ja säilitada?

Seega, kuidas üles ehitada ettevõtte põhikonkurentsivõime, on talendikoolitus võtmetähtsusega ning talendikoolitus tuleb töötajatelt, kes pidevalt täiendavad oma kutseomadusi ja teadmisi ning oskusi pideva õppimise ja koolitamise kaudu, et luua kõrge jõudlusega meeskond. Alates tipptasemest kuni tipptasemeni on ettevõte alati igihaljas!